Arbejdsmiljøpolitik

Fokus på sikkerhed, sundhed og trivsel

Idet vi i SIF Gruppen har stor fokus på det menneskelige aspekt, er det klart at vi i høj grad bestræber os på, at vores medarbejdere trives bedst muligt. Derfor har vi i SIF Gruppen en arbejdsmiljøorganisation, hvis formål er netop at tage vare på medarbejdernes sikkerhed, sundhed og trivsel. Organisationen varetager forebyggelse af arbejdsulykker, arbejdsskader og erhvervssygdomme.

Formålet med SIF Gruppens arbejdsmiljøpolitik:

  • At sikre, at alle virksomhedens arbejdsopgaver planlægges, tilrettelægges og udføres sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt
  • At afværge farer der kan opstå ved udførelsen af virksomhedens arbejdsopgaver
  • At der sættes aktiviteter i gang som kan sikre et godt arbejdsmiljø
  • At forebygge arbejdsskader
  • At skabe input til forbedringer og evalueringer af arbejdsmiljøet.

Forpligtelser

SIF Gruppen forpligter sig med denne arbejdsmiljøpolitik til at sikre, at al relevant arbejdsmiljølovgivning overholdes, og at alle relevante retningslinjer for arbejdsmiljø efterleves.

I SIF Gruppen stiller vi ikke kun krav til os selv, men også til vores samarbejdspartnere – herunder fagentreprenører, leverandører og rådgivere, som skal tage ansvar for sine medarbejderes sundhed og sikkerhed.

SIF Gruppen forpligter sig til at forebygge skader og arbejdsrelateret sygdom, og til at sikre at der sker løbende forbedringer af arbejdsmiljøet. Forebyggelse og løbende forbedringer fastholdes ved opstilling af målsætninger for arbejdsmiljøet. Alle i virksomheden er forpligtede til at påpege og indberette arbejdsmiljøproblemer til den arbejdsmiljøansvarlige.

Alt arbejde skal tilrettelægges på en fornuftig og sikkerhedsmæssig forsvarlig måde, og gerne i samarbejde med vores kunder og egen arbejdsmiljøorganisation. Intet arbejde, hvor liv, ære eller velfærd sættes på spil, må udføres.

Alle SIF Gruppens medarbejdere har adgang til Sikkerhedshåndbogen. Sikkerhedshåndbogen er virksomhedens grundlag for at forebygge arbejdsskader og arbejdsrelateret sygdom.

Det er den enkelte medarbejders pligt at være fortrolig med og overholde de bestemmelser og retningslinjer, der er angivet i Sikkerhedshåndbogen. Er man som medarbejder i tvivl, kan man til en hver tid spørge en af arbejdsmiljørepræsentanterne for en sikkerheds skyld.

SIF Gruppens ledelse går i spidsen for at sikre et godt arbejdsmiljø, men uden medarbejdernes medvirken og engagement hjælper sikkerhedsaktiviteterne ikke meget. Det er kun ved fælles hjælp og indsats at vi kan gennemføre dagligdagen uden uheld.

Vores arbejdsmiljømæssige mål, er naturligvis at undgå ulykker, men er uheldet ude, finder vi det yderst vigtigt, at ingen ulykker som udgangspunkt registreres som ”hændelige uheld”. Vi mener, at langt de fleste ulykker kan forebygges.

Omfang

Arbejdsmiljøpolitikken omfatter alle aktiviteter, som har betydning for arbejdsmiljøet i virksomheden og på virksomhedens arbejdspladser.

Ansvar

Ledelsen er ansvarlig for udarbejdelse af arbejdsmiljøpolitikken.

Det er arbejdsmiljøorganisationens ansvar at sætte sig ind i og videreformidle gældende regler og lovkrav vedrørende arbejdsmiljø samt instruktioner omkring materialer, værktøj, drifts- og hjælpemidler.

Arbejdsmiljøorganisation

 

Telefon: 39 750 771
Mobil: 26 32 29 36
E-mail: mni@sif.dk

Morten Nilsson

Driftsdirektør

Mennesket i fokus er et nøglebegreb for mig. Vi er alle sammen forskellige, og der kan være mange måder at opnå det samme resultat, og det skal respekteres. Det kræver noget at have plads til forskellighederne, fordi vi i vores branche er vant til at putte ting i kasser, og ikke tænke ud af boksen. Jeg ser det som en af mine fornemmeste opgaver, at få disse ting til at spille sammen. På den ene side den faste struktur, hvilket kræves for at drive en teknikvirksomhed, som er bundet op på love og regler, og samtidig motivere de mennesker, som til dagligt skal levere service til vores kunder, og sammen med dem udleve vores vision, om ”udvikling og handling i et tæt samarbejde”. Samtid ser jeg det som en vigtig opgave, at sikre et godt arbejdsklima på kontoret og i virksomheden, og er gerne forgangsmand for en event eller aktivitet. Jeg mener at halvdelen af det at gå på arbejde, er de mennesker man arbejder sammen med, og det er vigtigt at der er gode sociale relationer. Hvis arbejdsklimaet og relationerne er gode, og man er enige om målet, så er der potentiale for stor succes. Når virksomheden oplever succes, oplever medarbejderne succes og humøret stiger, og der kommer gang i en positiv spiral som virker selvforstærkende. Det er når dette lykkes at det er rigtig sjovt at gå på arbejde.

Tilbage

 

Fremgangsmåde

Planlægning og forebyggelse af hændelser

Som led i SIF Gruppens kvalitetsstyring bliver alle sager inden de opstartes risikovurderet på det enkelte stykke arbejde. Herefter udarbejdes en APV og en instruktion i udførelsen af det enkelte stykke arbejde.

Der udføres endvidere intern audit på opstart og igangsætning af arbejder, som udføres af SIF Gruppen, således at der kan dannes et overordnet overblik over arbejdsmiljøet.

Nærved hændelser

Der bestræbes på, at alle nærved hændelser registreres internt, med henblik på korrigerende handlinger og yderligere forebyggelse.

Registrering af hændelser

I SIF Gruppen registreres alle arbejdsskader uanset type og omfang via EASY. På den måde sikres medarbejderen bedst muligt i forhold til sygefravær og eventuel forsikring. Endvidere registreres skaderne i SIF Gruppens eget arbejdsskadesystem som har til formål at forebygge en eventuel gentagelse af hændelsen.

Korrigerende handlinger

I forbindelse med registrering af både nærved hændelser og arbejdsulykker foretages løbende opfølgning på disse på minimum ét årligt evalueringsmøde i SIF Gruppens Arbejdsmiljøorganisation. Arbejdsmiljøorganisationen sørger herefter for, at fortage eller informere om alle nødvendige korrigerende handlinger til forebyggelse af tilsvarende hændelser.

Mål

Målet med SIF Gruppens arbejdsmiljøpolitik er at forhindre, at der sker ulykker, som ved forebyggelse eller korrigerende handlinger kunne have været undgået.

”Med vores arbejdsmiljøpolitik forpligter vi os til at sikre, at al relevant arbejdsmiljø-lovgivning overholdes og at alle relevante retningslinjer for arbejdsmiljø efterleves.”

Lars Mejlby, Administrerende Direktør

SIF Gruppen · Generatorvej 12, 2860 Søborg · Tlf. 39 750 750 · sif@sif.dk